Podmínky financování

V České republice se odhaduje objem neuplatněných pohledávek z důvodu nedostatku financí na vedení soudního sporu ve výši 5 – 10 miliard Kč ročně. Ano, tohle je odhad roční výše Vašich nároků, na jejichž dosažení nemáte, nebo nechcete využít vlastní finanční prostředky.

A právě proto využíváte našich služeb financování nákladů soudních sporů. K tomu je však nezbytné uvědomit si základní podmínky pro jejich poskytnutí.

Jaké náklady financujeme?

Procesinvest financuje honoráře advokátů, soudní poplatky, znalecké posudky, zkrátka náklady související s vedením soudního řízení ve všech stupních, rozhodčího i exekučního řízení. Naopak – nefinancujeme vaše náklady na dopravu, ušlou mzdu vyplývající z vaší účasti na soudních přelíčeních apod.

Které spory financujeme?

Pomůžeme vám zafinancovat vaše právo na spravedlnost z například:

 • kupních smluv a smluv o dílo
 • společenských smluv z převodu obchodních podílů
 • náhrad škody, smluvních pokut a dalších sankcí
 • porušení autorských práv, patentových práv, práv k ochranným známkám a průmyslovým vzorům
 • náhrad škod způsobených nekalou soutěží
 • sporů vůči státu, krajům, městům a obcím
 • sporů vůči finančním ústavům
 • daňového práva
 • pojišťovacího práva
 • stavebnictví
 • poskytování zdravotní péče
 • dědických nároků a dalších.

Od jaké výše nároku financujeme?

Pomůžeme vám s financováním nákladů:

 • soudních, rozhodčích, konkurzních, exekučních či jiných obdobných řízení ve sporech s nárokem od 500.000,-Kč nebo 25.000,-€
 • mimosoudních řešení ve sporech s nárokem od 200.000,-Kč nebo 10.000,-€

Jaké informace jsou pro nás nezbytné?

Na začátku všeho je důkladné vyhodnocení případu. Jelikož neseme po celou dobu trvání sporu nejen riziko neúspěchu, ale také nedostatečné bonity protistrany, snažíme se být velmi obezřetní. Pochopte tedy, že podmínkou úspěšné spolupráce je dodání veškerých potřebných informací o vašem případu.

Budeme tedy chtít poznat několik základních věcí:

 • Základní údaje o vaší osobě či firmě (kontaktní údaje, kontaktní osoby, údaje o právním zastoupení apod.)
 • Údaje o dlužníkovi (kontaktní údaje, pokud je možné, také údaje o majetkových poměrech a bankovních účtech dlužníka apod.)
 • Údaje o pohledávce (odůvodnění vaší pohledávky, údaje o spoluvlastnících pohledávky, případné nároky protistrany, údaje o případných prvních krocích v dané kauze apod.)

Aby bylo jasno…
Jsme právníci, snad vás tedy nemusíme ujišťovat o naší profesionalitě a naprosté diskrétnosti při nakládání s vámi poskytnutými informacemi.

Jak je nutné vést vlastní spor?

V případě úspěšného soudního řízení je naše odměna závislá na výši vašeho uznaného nároku, solventnosti protistrany a specifik daného sporu.Proto také v závažných otázkách, týkajících se vedení soudního řízení, vyžadujeme před nějakým mimořádným krokem v rámci sporu souhlas obou smluvních stran – tedy i náš.

Na jakém smluvním základě spolupracujeme?

Na začátku spolupráce – ještě dříve, než podrobíme váš nárok odborné expertíze – je nutné sepsat Dohodu o předběžném posouzení a přípravě financování případu.

Po rozhodnutí, že budeme řízení financovat, vám předložíme k podpisu Smlouvu o financování řízení. Toto ujednání vymezí vzájemná práva a povinnosti a stanoví i příslušné finanční náležitosti.

Jaké jsou další podmínky?

Žádné další podmínky si nestanovujeme. Doufáme, že jste z výše uvedeného textu pochopili, že se nevrháme bezhlavě do rizika neúspěchu, že naše spolupráce bude probíhat na spolehlivé smluvní bázi a nám půjde o úspěšné a efektivní zakončení vaší kauzy.

Všechny další případné otázky vám rádi zodpovíme po telefonu či mailu a nejlépe při osobní schůzce v sídle naší společnosti.